Sapolio Shoe polish paste – Tin box

Client: Intradevco

Product: Shoe polish paste Sapolio

Motive: Airport